Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, свиква Общо събрание на 30.03.2024 г. от 11:00 часа.

П О К А Н А
Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, на основание чл. 29 и по реда на чл. 30 от Устава на организацията, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 30.03.2024 г. от 11:00 часа, с мястото на провеждане на събранието – БЦ София – ул. Цанко Церковски 50 при следния дневен ред:

- Преглед на ГФО за 2023
- Отчет за дейността на УС до момента
- Други свързани с дейността на организацията

Поканват се членовете да присъстват лично.
При липса на кворум на основание чл. 31 от Устава на организацията Общото събрание ще се проведе на 30.03.2024 г. от 12:00 ч. по същия начин и обявен дневен ред.

Оригинален документ: УС – обява OC 2024